ασταρια-και-υποστρωματα-τοιχων

SMALTOX Water Stop, 750 ml, Αστάρι στεγανωτικό νερού VECHRO

SMALTOX water stop
SMALTOX water stop
Κωδικός: 958
Κατασκευαστής: Vechro
Κατηγορίες: ασταρια-και-υποστρωματα-τοιχων
Εισαγωγή Εμβαδού
m2
Εκτιμώμενη Ποσότητα:
 τμχ.
Σημείωση:
Η εκτιμώμενη ποσότητα είναι ενδεικτική και υπολογίζει την ποσότητα που χρειάζεστε για να καλύψετε τα τετραγωνικά που έχετε δηλώσει. Αν θέλετε βοήθεια καλέστε μας στο 210 6105428.

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Υδατοδιαλυτό στεγανωτικό αστάρι χαμηλής οσμής και ελάχιστης περιεκτικότητας σε VOC. Κατάλληλο για το αστάρωμα επιφανειών τοιχοποιίας που βρίσκονται εσωτερικά είτε εξωτερικά, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και απαιτείται λύση σε θέματα διαρροών νερού, εμφάνισης υγρασίας και αλάτων. 

958
9,50 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ Υδατοδιαλυτό ςτεγανωτικό αςτάρι χαμθλισ οςμισ και ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε VOC. Κατάλλθλο για το αςτάρωμα επιφανειών τοιχοποιίασ που βρίςκονται εςωτερικά είτε εξωτερικά, πάνω ι κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ και απαιτείται λφςθ ςε κζματα διαρροών νεροφ, εμφάνιςθσ υγραςίασ και αλάτων. Ιδανικό για φρεςκαρίςματα όπου δεν είναι επικυμθτι θ επανεμφάνιςθ λεκζδων υγραςίασ, αλάτων και άλλων ςυναφών προβλθμάτων. Κατάλλθλο και ςε χώρουσ που δθμιουργοφνται αρνθτικζσ πιζςεισ. Έχει εξαιρετικι πρόςφυςθ, αντοχι ςτα αλκάλια και καλι καλυπτικότθτα. Στεγνώνει και επαναβάφεται γριγορα με υδατοδιαλυτά πλαςτικά και ακρυλικά χρώματα. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ Στιλπνότητα : Ματ Ειδικό βάροσ : 1,38 -1,42 g/l Απόδοςη : 11-13 m 2 /lt ανά ςτρώςθ ανάλογα με τθν επιφάνεια. Αραίωςη : 8-15% ςε όγκο με νερό Κατηγορία VOC : «Σφραγιςτικά αςτάρια». Τφποσ Υ.Οριακι τιμι VOC=30gr/lt. Μζγιςτθ περιεκτικότθτα VOC προϊόντοσ ζτοιμου προσ χριςθ=5gr/lt. Στζγνωμα : Στεγνό ςτθν αφι ςε ½-1 ώρα. Επαναβαφή : Επαναβάφεται ςε 3-4 ώρεσ. Οι χρόνοι αυτοί επιμθκφνονται κάτω από κρφεσ και υγρζσ ςυνκικεσ. Αποχρώςεισ : Ανοικτό γκρι.΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ : 0.75lt, 2.lt

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού