ασταρια-και-υποστρωματα-τοιχων

VITEX ELASTOMERIC PUTTY ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΓΚΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 400 gr

ELASTOMERIC PUTTY Ελαστομερής ακρυλικός στόκος
ELASTOMERIC PUTTY Ελαστομερής ακρυλικός στόκος
Κωδικός: 1071
Κατασκευαστής: Vitex
Κατηγορίες: ασταρια-και-υποστρωματα-τοιχων

Ελαστομερής υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος, κατάλληλος για την επισκευή και στεγάνωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.

1071
2,70 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Ελαστομερής υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος, κατάλληλος για την επισκευή και στεγάνωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Περιέχει μικροσφαιρίδια αποδίδοντάς του χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδανικό για την επισκευή ρωγμών και αρμών, καθώς συρρικνώνεται ελάχιστα και δεν ρηγματώνεται. Έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις μεταβολές της θερμοκρασίας, στην αλκαλικότητα, στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και χρησιμοποιείται σε επιφάνειες όπως μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμέντο, ξύλο, γυψοσανίδες. Έχει ισχυρή πρόσφυση, είναι απλός στη χρήση και την εφαρμογή του και τρίβεται εύκολα.

 

  • Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
  • Συρρικνώνεται ελάχιστα και δεν ρηγματώνεται

 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε γκρι.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με σπάτουλα χωρίς αραίωση σε ρωγμές μέχρι 1 cm, καθώς επίσης και σε μεγαλύτερες αφού προηγηθεί η χρήση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Βάφεται με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα νερού ή διαλύτου της Vitex αφού προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ασταριού. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό σε 3-6 ώρες, ανάλογα με τις διαστάσεις της ρωγμής-αρμού και επαναβάφεται μετά από 1-2 μέρες, ανάλογα με τις διαστάσεις της ρωγμής-αρμού. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Acute Tox. 3 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 3 Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4 Skin Corr. 1B ∆ιάβρωση του δέρµατος, kατηγορία 1B Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλµική βλάβη, kατηγορία 1 Skin Irrit. 2 Eρεθισµός του δέρµατος, kατηγορία 2 Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, kατηγορία 1 Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξέος κινδύνου, kατηγορία 1 Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 1 H301+H311+H331 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή µε το δέρµα ή σε περίπτωση κατάποσης. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH210 ∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Mακριά από παιδιά •Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Περιέχει βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1), BIT και Methylisothiazolinone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού