επαλλειπτικα

Sikalastic®-570 Top Coat 15lt ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ-ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ

Sikalastic®-570 Top Coat ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ-ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ Sikalastic®
Sikalastic®-570 Top Coat ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ-ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ Sikalastic®
Κωδικός: 3228
Κατασκευαστής: Sika Hellas
Κατηγορίες: επαλλειπτικα

Το Sikalastic®-570 Top Coat είναι ενός συστατικού, πολυουρεθανική, εφαρμοζόμενη εν ψυχρώ, σταθερή σε υπεριώδη ακτινοβολία, υδατικής βάσης, υγρή, τελική βαφή, σχεδιασμένη για χρήση ως τελική ανακλαστική επίστρωση των συστημάτων υγρομόνωσης δωμάτων Sikalastic®-612 και Sikalastic®-614

3228
284,70 €
Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
με ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης προϊόντων χωρίς στοκ που επιτρέπονται οι προ-παραγγελίες

Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€
Έχετε απορίες για το προϊόν;
Ρωτηστε τον ειδικό στο chat.
Άμεση Παράδοση
Τα φέρνουμε στην πορτα σας με δικά μας μέσα.
Ευκολίες πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Mε αγορές άνω των 150€

Περιγραφή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  • Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία - υψηλής ανακλαστικότητας (RAL9016) και ανθεκτικό σε κιτρινισμό
  • Υψηλής ελαστικότητας και με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών - διατηρεί την ευκαμψία του ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Υδατικής βάσης διάλυμα πολυουρεθανικής διασποράς με χαμηλό περιεχόμενο σε VOC

Σύσταση Πολυουρεθανική διασπορά  Συσκευασία Μεταλλικά δοχεία 5 l (~ 6,15 kg) Μεταλλικά δοχεία 15 l (~ 18,45 kg) Χρώμα Traffic White (περίπου RAL 9016), γκρι, ανοιχτό κόκκινο, μπεζ, πράσινο, μπλε   

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sikalastic®-570 Top Coat Φεβρουάριος 2019, Έκδοση: 03.01 020915151000000017 1 / 5 Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Πυκνότητα 1,23 kg/l (στους +23 °C) (EN ISO 2811-1) Περιεχόμενο σε στερεά κατά βάρος ~47 % (+23 °C / 50 % Σ.Υ.) Περιεχόμενο σε στερεά κατά όγκο ~34 % (+23 °C / 50 % Σ.Υ.) Περιεχόμενο σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) ≤ 50 g/l (ISO 11890-2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εφελκυστική αντοχή ~15 N/mm2 (ελεύθερο φιλμ) (EN ISO 527-3) 

 Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1 H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Εικονογράμματα κινδύνου : Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή Δηλώσεις επικινδυνότητας : H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Δηλώσεις προφυλάξεων : Πρόληψη: P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Sikalastic®-570 Top Coat Ημερομηνία Αναθεώρησης: 25.02.2021 Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.01.2019 Έκδοση 3.0 Ημερομηνία εκτύπωσης 25.02.2021 Χώρα GR 100000013849 2 / 16 εκνεφώματα. P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Επέμβαση: P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα: 4,5-διχλωρο-2 οκτανο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη (DCOIT) 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT) 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγματα Συστατικά Χημική ονομασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Αριθμός καταχώρησης Ταξινόμηση Συγκέντρωση (% w/w) 4-αιθυλομορφολϊνη 100-74-3 202-885-0 01-2120120216-72- XXXX Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 < 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Sikalastic®-570 Top Coat Ημερομηνία Αναθεώρησης: 25.02.2021 Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.01.2019 Έκδοση 3.0 Ημερομηνία εκτύπωσης 25.02.2021 Χώρα GR 100000013849 3 / 16 4,5-διχλωρο-2 οκτανο-2Ηισοθειαζολ-3-όνη (DCOIT) 64359-81-5 264-843-8 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 100 Συντελεστής m (Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 10 >= 0,0025 - < 0,025 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT) 2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60- XXXX Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 ειδικό όριο συγκέντρωσης Skin Sens. 1; H317 >= 0,05 % >= 0,0025 - < 0,025 1-οξεϊδιο του πυριδινο-2-θειόλη, άλας του νάτρϊου 3811-73-2 223-296-5 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 100 >= 0,0025 - < 0,025 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Sikalastic®-570 Top Coat Ημερομηνία Αναθεώρησης: 25.02.2021 Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 21.01.2019 Έκδοση 3.0 Ημερομηνία εκτύπωσης 25.02.2021 Χώρα GR 100000013849 4 / 16 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη 2682-20-4 220-239-6 01-2120764690-50- XXXX Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 10 Συντελεστής m (Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 1 ειδικό όριο συγκέντρωσης Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 %

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σχετικά προϊόντα

Αξιολογήσεις (0)

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.

Εφαρμογή Υπολογισμού