Άρθρο 1. Αντικείμενο - ισχύς - δεσμευτικότητα των όρων

1.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη συναλλακτική σχέση της μίσθωσης εξοπλισμού ανάμεσα στην ετερρόρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΞΗΡΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΞΗΡΗΣ ΕΕ», με έδρα στην περιοχή της Αθήνας, οδός Λεωφόρος Ηρακλείου, αριθμός 130, με ΑΦΜ 999266540 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005954201000, τηλ. επικοινωνίας 210-6105428, e-mail: [email protected] (εφεξής η «Εταιρεία»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπό της κο Πέτρο Καξηρή του Στυλιανού, κάτοικο περιοχής Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σ. Αγγειοπλαστών, αριθμός 3, και στον πελάτη της (εφεξής οι «Όροι»). Οι Όροι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.kaxirismonotika.gr) και διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία. Η συναλλακτική σχέση της μίσθωσης εξοπλισμού ανάμεσα στην Εταιρεία και στον πελάτη διέπεται επίσης από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

1.2. Ο πελάτης λαμβάνει γνώση των Όρων κατά την έναρξη της συναλλακτικής σχέσης μίσθωσης εξοπλισμού με την Εταιρεία  ή  κατά την υποβολή αιτήµατος για τη μίσθωση του εξοπλισμού ή/και κατά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αποδοχής της Εταιρείας για την παροχή των αιτουµένων υπηρεσιών, κατά περίπτωση, και δηλώνει γραπτά ή - όπου προβλέπεται - ηλεκτρονικά ότι τους αποδέχεται. Από και δια της αποδοχής των Όρων εκ µέρους του Πελάτη, οι Όροι τον δεσµεύουν χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργειά του και ιδίως χωρίς να απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή του επί του σώµατος των Όρων.

1.3. Οι Όροι αποτελούν το συµβατικό περιεχόµενο της συναλλακτικής σχέσης μίσθωσης εξοπλισμού ανάμεσα στην Εταιρεία και στον Πελάτη µε γενική και ενιαία ισχύ. 

Άρθρο 2. Μίσθωση του εξοπλισμού 

2.1. Στη μίσθωση εξοπλισμού, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον πελάτη τη χρήση του μηχανήματος, του είδους ή του εξαρτήματος, ενδεικτικά κομπρεσέρ, μπετονιέρα, αντλία νερού, λάστιχο νερού, αναδευτήρας, τριβείο flex, γεννήτρια (εφεξής ο «Εξοπλισμός») για το χρονικό διάστημα που θα συμφωνήσουν τα μέρη και ο πελάτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει το συμφωνημένο χρηματικό ποσό (εφεξής η «Μίσθωση»). 

2.2. Διευκρινίζεται ότι με την Μίσθωση δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας επί του Εξοπλισμού, η οποία (κυριότητα) εξακολουθεί να ανήκει στην Εταιρεία και μετά την έναρξη της Μίσθωσης.

Άρθρο 3. Yποχρεώσεις της Εταιρείας

3.1. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον Εξοπλισμό στον πελάτη κατάλληλο για χρήση. Το είδος της χρήσης του Εξοπλισμού προσδιορίζεται από το είδος και τον προορισμό του Εξοπλισμού με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

3.2. Η Εταιρεία βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής του Εξοπλισμού που προέκυψαν από τη συμφωνημένη χρήση.

Άρθρο 4. Διάρκεια της Μίσθωσης

Η Μίσθωση έχει τη χρονική διάρκεια που θα συμφωνήσουν τα μέρη.

Άρθρο 5. Παραλαβή του Εξοπλισμού από τον πελάτη.

5.1. Η παραλαβή του Εξοπλισμού θα γίνεται από τον πελάτη με ευθύνη του από την Εταιρεία, είτε στην έδρα της είτε σε υποκατάστημα. 

5.2. Κατά την παραλαβή του Εξοπλισμού από τον πελάτη, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να του παρέχει σαφείς οδηγίες για την ορθή και την ασφαλή λειτουργία του και να του εφιστά την προσοχή για ασυνήθιστες ή επικίνδυνες ιδιότητές του.

5.3. Ο πελάτης κατά την παραλαβή του Εξοπλισμού, αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε με τις ανωτέρω οδηγίες για την ασφαλή και την ορθή λειτουργία του. 

5.4. Ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι ο Εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται μόνον από τον ίδιο, ο οποίος έλαβε γνώση των ανωτέρω οδηγιών για την ασφαλή και την ορθή λειτουργία του.

Άρθρο 6. Χρεώσεις 

6.1. Η χρέωση γίνεται ανά ημέρα. 

6.2. Στις ημέρες χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται οι επίσημες αργίες του Ελληνικού Κράτους.

6.3. Κατά την παραλαβή του Εξοπλισμού από τον πελάτη, εκείνος καταβάλει το ήμισυ του συνολικού ποσού ως προκαταβολή και του παρέχεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό. 

Άρθρο 7. Καλή χρήση του Εξοπλισμού από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τον Εξοπλισμό κατά τρόπο σύμφωνο με  την χρήση για την οποία αυτός προορίζεται και να τον μεταχειρίζεται με επιμέλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες για την ορθή και την ασφαλή λειτουργία του που έλαβε από την Εταιρεία.

Άρθρο 8. Απόδοση του Εξοπλισμού από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να αποδώσει τον Εξοπλισμό στην Εταιρεία κατά τη λήξη της Μίσθωσης, στην κατάσταση που τον παρέλαβε όταν άρχισε η Μίσθωση. 

Άρθρο 9. Φθορές ή Μεταβολές 

Ο πελάτης δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

Άρθρο 10. Υπομίσθωση

Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του Εξοπλισμού και ιδίως να τον υπεκμισθώσει.

Άρθρο 11. Τελικές Διατάξεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεως των Όρων. Οι τροποποιήσεις θα γίνονται πάντα γραπτώς και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Εφαρμογή Υπολογισμού